RODO

RODO

Wersja 3.00 Sulechów 9 sierpnia 2021r.

I.              ZNACZENIE UŻYTYCH OKREŚLEŃ

Firma „FRAMAN” Danuta Maniurka 66-100 Sulechów os. Zacisze 5a/9 NIP 9271060183 zwana dalej krótko „FRAMAN.PL” lub „Administrator”

„Przewoźnik” podmiot świadczący usługi zorganizowanego transportu zbiorowego, z którym „FRAMAN.PL” ma podpisaną umowę na kontrolę przewozów.

„Taryfa” (Regulamin przewozów): Dokument Przewoźnika sporządzony w oparciu m.in. o n/w akty prawne:

– Ustawa „Prawo przewozowe” z dnia 15 listopada 1984 roku z późniejszymi zmianami. tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1983) z późniejszymi zmianami

– przepisy wykonawcze do przedmiotowej ustawy tj.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku „W sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Dz.U. nr 14 pozycja 117 z 2005 roku

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku „W sprawie ustalania stanu przesyłek i postępowania reklamacyjnego. Dz.U. nr 38 pozycja 266 z 2006roku

– W przypadku gdy przewoźnik świadczy usługi transportowe na zlecenie gminy odpowiednia Uchwała Rady Miasta lub Gminy.

II.           Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO pasażera, na którego w imieniu Przewoźnika, została nałożona opłata dodatkowa wynikająca z Taryfy Przewoźnika.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „FRAMAN.PL”

1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem kontroli biletów (w tym prawa do ulg, nakładanie opłat dodatkowych i stosowanie pozostałych regulacji taryfowych zgodnych z Taryfą Przewoźnika).

1 c. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650); oraz Taryfa danego Przewoźnika.

2. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści gromadzonych danych oraz ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).

4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją kontroli biletów (w tym stosowanie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i pozostałe zgodne z Taryfą Przewoźnika).

Okresy przechowywania dokumentów.

Protokoły nałożenia opłaty dodatkowej traktowane są na równi z dokumentami księgowymi. Sprawy zakończone prawomocnym sądowym tytułem wykonawczym – przez okres przedawnienia tj. 6 lat (upływa z dniem 31 grudnia) jednak każde wznowienie postępowania przerywa bieg przedawnienia i termin biegnie od początku. Co do zasady są przechowywane przez 5 kolejnych lat, po roku w którym nastąpiło przedawnienie lub roku w  którym dokonano wpłaty.

III. Dodatkowe informacje związane z wystawieniem opłat dodatkowych:

A. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe są gromadzone (zbierane) i przetwarzane w celu nałożenia, rozliczenia, uzyskania, adresowania korespondencji i potwierdzenia otrzymania płatności zw. z opłatą dodatkową za przejazd bez ważnego biletu w autobusach danego Przewoźnika.

A 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodny z umową zawartą z Przewoźnikiem i jego aktualna Taryfą.

A 2. Główną podstawą prawną dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu jest Art. 33a. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 r.).

A 3. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest to możliwe), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednakże Pani/Pana oświadczenie woli dot. jakiegokolwiek ograniczenia i/lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych związane z nałożeniem, rozliczeniem, uzyskaniem, adresowaniem korespondencji i potwierdzeniem otrzymania płatności zw. z opłatą dodatkową zostanie zrealizowane niezwłocznie, ale dopiero po zakończeniu powyższych działań, zadań i procedurNie wcześniej niż z upływem okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji finansowo księgowej.

Nie jest zatem możliwe uniknięcie zapłacenia opłaty dodatkowej poprzez zmianę decyzji dot. zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, gdyż taka zmiana decyzji godziłaby w prawnie uzasadniony i prawnie uregulowany interes Administratora.

A 4. Sposoby pozyskiwania danych osobowych osób, na które nakładane są opłaty dodatkowe:

a) okazany dokument tożsamości lub inny wiarygodny dokument jednoznacznie identyfikujący osobę.

 b) dobrowolne poświadczenie danych przez osobę trzecią. Zakres danych osobowych poświadczającego jak w punkcie poniżej A5 1-7, okres przechowywania danych jak dla dokumentu, na którym złożono podpis poświadczający.

c) potwierdzenie tożsamości przez policję.

d) adres zameldowania/zamieszkania (do doręczeń) z wypowiedzi po pouczeniu z odpowiedzialności z art. 65 par. 1 Kodeksu wykroczeń.

e) ewentualne brakujące a niezbędne do uzyskania sądowego nakazu zapłaty  dane osobowe poprzez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

A 5. Zakres zbieranych danych osobowych osób na które nałożono opłatę dodatkową:

1.       Imiona i Nazwisko

2.       Nazwisko rodowe

3.       PESEL, data i miejsce urodzenia

4.       Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki (w przypadku braku PESEL)

5.       Nr dokumentu tożsamości i oznaczenie wystawcy

6.       Adres zamieszkania lub do doręczeń

7.       Nr telefonu kontaktowego, adres e-mail

8.       Po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty: informacje na temat sytuacji majątkowej.

B. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów trzecich (np. firm windykacyjnych) w trakcie ewentualnej CESJI (sprzedania) wierzytelności (niezapłaconych opłat dodatkowych). Jednocześnie Administrator zapewnia, że przekazanie w ten sposób Pani/Pana danych osobowych odbędzie się z zachowaniem najwyższej staranności zw. ze zgodnym z prawem zabezpieczeniem powierzonych danych osobowych i będzie szczegółowo uregulowane w postanowieniach umownych.

B 1. Po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty tj. po 90 dniach od daty wystawienia wezwania do zapłaty  Pani/Pana dług zostanie wystawiony na internetowej giełdzie http://dlugi.info prowadzonej przez:

 Factory Network S.A. ul. Promienista 62 60-289 Poznań NIP: 7811830762 KRS: 0000325478 z którym „FRAMAN.PL” ma podpisaną umowę na świadczenie usług i przetwarzanie danych osobowych.

B 2. Po uzyskaniu sądowego tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności dług zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Długów BIG SA we Wrocławiu w sytuacji, gdy łączne zobowiązanie przekroczy kwotę 200zł  oraz spełnione będą pozostałe warunki określone w art.. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 „o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych” DZ.U. Nr 81 poz. 530 z późn. zmianami.

IV. Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEJ osoby składającej skargę/reklamację na czynności prowadzone przez „FRAMAN.PL”

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „FRAMAN.PL” (zwane dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez danego Przewoźnika lub „FRAMAN.PL”
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650);
polskie akty prawne służące ochronie konsumenta, w tym: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst ujednolicony: Dz. U. 2014 poz. 827);
a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
Taryfa danego Przewoźnika

2. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym w trakcie adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez danego Przewoźnika lub „FRAMAN.PL”

4. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z skorzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez danego Przewoźnika lub „FRAMAN.PL”, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy. Jeśli skutkiem postępowania reklamacyjnego była jakakolwiek wpłata na rzecz „FRAMAN.PL” dokumenty będą traktowane jako finansowo – księgowe i przechowywane przez pięć kolejnych lat po roku którego dotyczy wpłata.

V. UWAGI

1. Administrator jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych. Kontakt e-mail: rodo@framan.pl

2. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora.

3. Osoby upoważnione do przetwarzania danych w „FRAMAN.PL”

– Właściciel firmy i jego pełnomocnik w pełnym zakresie

– Osoby zatrudnione na stanowisku REWIZOR w zakresie określonym w upoważnieniu do prowadzenia kontroli przewozów.

– Osoby zatrudnione na stanowisku WINDYKATOR w zakresie określonym w upoważnieniu