Pasażer

Informacje dla pasażera:

RODO – LINK

Korzystając z usług transportu zbiorowego należy zakupić bilet przed rozpoczęciem jazdy.

Zasady organizacji transportu zbiorowego PKS reguluje ustawa Prawo Przewozowe (Link->), rozporządzenia wydane na jej podstawie oraz „Taryfa przewozu” danego przewoźnika, która zawiera wszystkie istotne aspekty. W ramach własnej polityki marketingowej „Taryfa przewozu” może zawierać korzystniejsze postanowienia dla podróżnego niż akty nadrzędne.

W dobrze pojętym interesie należy zapoznać się z wyżej wzmiankowanymi przepisami przed rozpoczęciem podróży. Dostępne są na stronach www przewoźników, tablicach informacyjnych dworców, do wglądu u kierowcy.

W zależności od zorganizowania przewoźnika zakupu biletu można dokonać w kasie biletowej na dworcu, u kierowcy, przez internet. Bilet na przejazd może mieć postać: papierową – wydruk z kasy fiskalnej, postać elektroniczną e-bilet/e-karta lub w formie SMS-a czy e-maila na urządzeniach mobilnych.

Pod względem okresu ważności bilet może być: jednorazowy, miesięczny ulgowy (na miesiąc kalendarzowy), okresowy na konkretny odcinek czasu.

Niezależnie od postaci biletu należy: zachować go przez cały czas podróży, okazywać na żądanie osób uprawnionych do kontroli przewozów.

Należy pamiętać, że bilet jest jednocześnie polisą ubezpieczeniową. W przypadku zdarzenia drogowego na jego podstawie będzie można dochodzić roszczeń odszkodowawczych.
Bilety dzielimy na „Normalne” i „Ulgowe” a te ostatnie, ze względu na charakter ulgi:

- ulgi ustawowe (szeroki opis, wzory dokumentów -> link)

- ulgi handlowe przewoźnika

- ulgi gminne (w komunikacji PKS świadczonej na liniach podmiejskich na rzecz określonej gminy)

Informacji odnośnie ulg handlowych i gminnych należy szukać na stronach właściwych przewoźników, gdyż ich zasady ustalają odpowiednio konkretny przewoźnik lub gmina).

Jeśli sprzedaż biletów prowadzi kierowca warto zapytać go przed zakupem biletu o ulgi handlowe.

UWAGA: ulgi co do zasady nie kumulują się. Uprawniony podróżny ma prawo wybrać jedną, najkorzystniejszą dla niego ulgę.

Uprawnienia do kontroli biletów:

- kierowca autobusu zawsze (w szczególności ma obowiązek weryfikowania biletów ulgowych zakupionych w kasie oraz dokumentów podróżnego uprawniającej do ulgi)

- rewizor, kontroler biletów na podstawie art. 33a Ustawy „Prawo przewozowe”, który na widocznym miejscu posiada identyfikator z danymi:

* nazwa przewoźnika

* fotografia

* numer służbowy

* zakres upoważnienia

* okres na jaki został wydany

* pieczęć i podpis przewoźnika

Każdy rewizor posiada imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Firma FRAMAN 

W razie ujawnienia podróżnego bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi nakładana jest opłata dodatkowa – kara w wysokości zgodnej z Taryfą przewoźnika LINK->.