Windykacja

WINDYKACJA:

RODO -> LINK

W razie nieuiszczenia opłaty dodatkowej - kary w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania należność główna wraz z odsetkami, kosztami upomnień i innymi pochodnymi będzie dochodzona w trybie cywilnego postępowania sądowego (EPU) i dalej egzekucji komorniczej.
Proces sądowy EPU wszczynamy po upływie trzech miesięcy od daty wystawienia wezwania - jeśli należność nie została zapłacona.
Upubliczniamy dług - wystawiamy wierzytelność do sprzedaży na http://dlugi.info

Decyzja wydana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w sprawie publikacji ofert sprzedaży wierzytelności w internecie


Bez sądowego wyroku / nakazu roszczenia z tytułu opłat dodatkowych nakładanych na podstawie art. 33a ustawy prawo przewozowe przedawniają się po 15 miesiącach od daty zdarzenia.

Wyciąg z ustawy prawo przewozowe (Dz. U. tekst jednolity poz. 1983/2017)

Art. 75. 1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.
2. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Art. 77. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

4. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu zapłaty.

Należność można spłacać w regularnych ratach wynoszących co najmniej:25% zobowiązania. Wtedy nie są naliczane odsetki i koszty upomnień. Ostateczny termin zapłaty w ratach to 4 miesiące od daty nałożenia opłaty dodatkowej. Na przekazie należy wpisać numer wezwania. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia przekazu ponosi wpłacający. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku wierzyciela.

Na prośbę dłużnika, za zgodą wierzyciela, termin zapłaty może być odroczony.

NALEŻNOŚĆ MUSI ZOSTAĆ UREGULOWANA

Po wszczęciu postępowania sądowego – upominawczego i dalej egzekucji komorniczej, kwota zobowiązania może wzrosnąć o koszty: zastępstwa procesowego;  postępowania sądowego; koszty komornicze.
Zasądzone zobowiązanie przedawnia się po upływie 6 lat (z końcem roku kalendarzowego, w którym mija termin)

UWAGA: każde wznowienie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia, który biegnie od początku. 
W tym stanie rzeczy zobowiązanie cywilno-prawne może nie przedawnić się nigdy.
Dłużnik zostanie zgłoszony do Krajowego Rejestru Długów BIG SA we Wrocławiu w sytuacji, gdy łączne zobowiązanie przekroczy kwotę 200zł  oraz spełnione będą pozostałe warunki określone w art.. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 „o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych” DZ.U. Nr 81 poz. 530 z późn. zmianami.

Utrudniamy życie dłużnikom

Krajowy Rejestr Długów to legalna, stale aktualizowana baza informacji o dłużnikach.

Trafiają tam Ci, którzy dotychczas uporczywie unikali płacenia swoich długów. W KRD znaleźli się również Ci, którzy pozostają obojętni na przedsądowe, sądowe i egzekucyjne działania i wezwania do zwrotu należności.

Przypominamy, że umieszczenie informacji o zadłużeniu w KRD skutkuje ograniczeniem możliwości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniem na rynku nawet do 10 lat lub do dnia zapłaty. Figurowanie w KRD powoduje utrudnienia lub uniemożliwia całkowicie m.in. zawieranie umów z bankami, firmami pośrednictwa kredytowego, operatorami telefonii komórkowych, stacjonarnych, czy przy zakupach ratalnych. Przeszkody można napotkać również przy korzystaniu z ofert przedsiębiorstw świadczących usługi masowe.

Fakt ewentualnego nieodebrania przesyłki zwykłej lub poleconej pozostaje bez żadnego wpływu na postępowanie windykacyjne.

Postępowanie upominawcze przed sądem może się toczyć bez udziału dłużnika, jednocześnie pozbawia się on możliwości czynnego uczestniczenia w sprawie.

Przypominamy, że odbiór pierwszego wezwania do zapłaty został pokwitowany w dniu ukarania na oryginale protokołu.
Przedmiotowa wierzytelność, na podstawie umowy cesji, może ulec zbyciu na rzecz innego podmiotu, o czym dłużnik zostanie powiadomiony.

Pamiętaj:

1 Bądź wiarygodny. Jeśli obiecasz częściową, choćby drobną spłatę, płać terminowo.

2 Uprzedzaj o kłopotach. Nie czekaj aż windykator upomni się o pieniądze. Gdy masz kłopoty, uprzedź go o ewentualnym spóźnieniu.

3 Płać, ile możesz. Nawet niewielka spłata zadłużenia sprawi, że wierzyciel lub jego reprezentant nie będzie czuł się lekceważony, a to ułatwi porozumienie.

4 Negocjuj. Wierzycielowi zależy na jak najmniejszych stratach.

Jeżeli wierzyciel otrzyma swoją należność, choćby z opóźnieniem, może zrezygnować z odsetek za zwłokę, może zrezygnować z postępowania egzekucyjnego lub je zawiesić.
Wyciąg z kodeksu wykroczeń:

65 §1 Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania: 1) co do tożsamości własnej lub innej osoby, 2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze grzywny

121§1 Kto, pomimo nie uiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Wyciąg z ustawy prawo przewozowe—przepisy karne

Art. 87a. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.

Art. 87c. Orzekanie w sprawach określonych w art. 87a następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Informacje:

www.framan.pl

pks.framan.pl

rodo.framan.pl
Firma nie prowadzi biura do bezpośredniej obsługi interesantów.