Reklamacje

RODO -> Link

Reklamację może złożyć podróżny (lub jego pełnomocnik dysponujący pisemnym pełnomocnictwem), który w trakcie kontroli nie posiadał przy sobie ważnego biletu imiennego lub dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi.

W razie wątpliwości co do swoich uprawnień pod LINKIEM jest zbiór przepisów w zakresie ulg ustawowych, wzorów dokumentów itp.

Wszelkie sprawy reklamacyjne należy załatwiać wyłącznie korespondencyjnie, zgodnie z pouczeniem zawartym w wezwaniu do zapłaty, jakie podróżny otrzymał od rewizora w trakcie kontroli przewozów.

UWAGA: 
Firma nie prowadzi biura do bezpośredniej obsługi klientów.

W przypadku ujawnienia,  w trakcie kontroli, braku biletu imiennego lub dokumentu uprawniającego do ulgi, termin składania reklamacji to 7 (siedem) dni licząc od dnia następnego po zdarzeniu, które jest przedmiotem reklamacji. Preferujemy kontakt elektroniczny.

Przy wysyłce pocztą zwykłą liczy się data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane.

Pismo reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji zwykłej lub e-mail, telefon kontaktowy; datę zdarzenia; numer wezwania do zapłaty, część opisową reklamacji, wykaz załączników i podpis. Do pisma powinny być dołączone wiarygodne kopie lub skany dokumentów, które nie zostały okazane w trakcie kontroli tj. biletu, legitymacji uprawniającej do ulgi oraz dowód zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% nałożonej opłaty dodatkowej (kary zasadniczej).

Wysokość opłaty DODATKOWEJ uzależniona jest od TARYFY danego przewoźnika. LINK ->

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na podstawie art. 33a Ustawy „Prawo przewozowe” nałożona opłata dodatkowa – kara zostanie umorzona po zapłaceniu wzmiankowanych wyżej kosztów manipulacyjnych (termin zapłaty: 14 dni od daty zdarzenia na wskazane konto, bez kolejnego wezwania).

Pisma reklamacyjne pozostanie rozpatrzone negatywnie w przypadku, gdy:

  1. Nie zawiera danych pozwalających zidentyfikować podróżnego i wezwanie
  2. Nie zostanie udowodniony fakt posiadania biletu imiennego lub uprawnień do ulgi
  3. Zostanie złożone po upływie 7 dni.
  4. W terminie 14 dni od daty zdarzenia nie zostanie wpłacona na konto opłata manipulacyjna.
Dane kontaktowe w sprawach reklamacji:


tel. 697 899 986 (poniedziałek – piątek w godzinach 8-16)

Fax. 68 414 3265

e-mail: reklamacje@framan.pl      https://www.framan.pl

Adres (tylko do doręczeń):

Firma „FRAMAN”   66-100 Sulechów os. Zacisze 5A/9